Inbördes testamente

Kategori: Testamente

Inbördes testamente

Inbördes testamenteEtt inbördes testamente skrivs av två eller flera personer gemensamt. Vanligen skrivs ett inbördes testamente av två personer, som lever i en relation och som ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra.

För sambor är det extra viktigt att skriva testamente eftersom de inte har någon laglig arvsrätt sinsemellan. Även för makar med särkullbarn kan det vara väldigt viktigt att skriva testamente, exempelvis om de vill skydda den efterlevande maken från särkullbarns anspråk på laglott.

Om du är gift eller sambo så kan du ladda ner ett lämpligt inbördes testamente på Juridiska Dokument:

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister på Thorlund Juristbyrå. Dokumenten är garanterat juridiskt korrekta och uppdateras alltid när så krävs på grund av förändrad lagstiftning eller praxis.

Orubbat bo – Ladda ner ett inbördes testamente!

Kategori: Testamente

Orubbat bo - Skriv inbördes testamente!

Vad menas med orubbat bo?

Orubbat bo – Begreppet orubbat bo är ett gammalt begrepp som avser den situation där den efterlevande maken ärver hela den avlidne makens kvarlåtenskap. För makar utan barn eller med endast gemensamma barn är det normen. Där ärver den efterlevande all den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Först när den efterlevande maken gått bort så ärver barnen eller de andra efterarvingarna.

Makar med särkullbarn

Om någon av makarna har särkullbarn blir situationen dock annorlunda. Om makarna saknar testamente så får särkullbarnet ut sin  arvslott direkt efter sin förälder. Lösningen på denna situation är att makar med särkullbarn skriver ett inbördes testamente som är upprättat med just särkullbarn i åtanke.

Inbördes testamente för makar med särkullbarn

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente för makar med särkullbarn. Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister vilket borgar för att dokumenten är juridiskt korrekta.

Klicka här för mer information om inbördes testamente för makar med särkullbarn!

Sambor – En juridisk checklista

Kategori: Samboavtal, Testamente

Inbördes testamente mellan sambor och samboavtalInnan ni flyttar ihop så finns det en del grundläggande rättsregler som ni som blivande sambor bör ha i åtanke. Nedanstående checklista är att se som ett samtalsunderlag för dig och din blivande sambo. Det är viktigt att ni läser igenom checklistan, engagerar er i detta samt är uppriktiga mot varandra. Gör ni det så är chansen stor att ni kan undvika framtida oro och lurande privatekonomiska katastrofer.

Sambor – En juridisk checklista

  • Inbördes testamente mellan sambor. Som sambor ärver ni inte varandra. Om ni skall ärva varandra så måste ni skriva ett inbördes testamente speciellt anpassat för sambor. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan sambor som är upprättat av jurister med specialkompetens inom familjerätten.
  • Samboavtal. Som blivande sambor bör ni diskutera om ni vill att sambolagens bodelningsregler skall gälla er emellan. Vill ni avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis så kan ni ladda ner ett samboavtal för detta ändamål på Juridiska Dokument.
  • Försäkringar. Kontrollera ert försäkringsskydd och överväg att sätta er sambo som förmånstagare till er livförsäkring m.m.
  • Förteckning över vem av er som äger vad. Om ni vill kan ni skriva en förteckning över vem av er som äger vad innan ni flyttar ihop. En sådan förteckning är värdefull information inte bara vid en eventuell separation utan också om en av er avlider.
  • Spara kvitton. Om ni vill dokumentera vem som köpt vad under ert samboförhållande så kan ni spara kvitton över större inköp och på så sätt hålla reda på vem av er som betalt vad.
  • Bestäm hur ni skall dela på era utgifter. Som sambolagen är utformad så är det inte rättvist om den ena sambon står för alla löpande utgifter medan den andra sambon sparar sina pengar eller köper kapitalvaror som inte berörs av sambolagens bodelningsregler.
  • Vårdnad om barn. Tänk på att modern ensam får vårdnaden om era gemensamma barn i ett samboförhållande. För att få gemensam vårdnad så måste ni ansöka om detta.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla de dokument som ni kan behöva som sambor!

Testamente sambo

Kategori: Testamente

Testamente sambo

Testamente sambo - Inbördes testamente mellan sambor.Testamente sambo – Det är viktigt att ni som sambor skriver ett inbördes testamente om ni vill ärva varandra. Detta eftersom sambor inte ärver varandra enligt Ärvdabalken. Om ni köpt en gemensam bostad är det extra viktigt med ett inbördes testamente då den efterlevande sambon annars kan tvingas sälja bostaden för att lösa ut den avlidne sambons arvingar.

Ett skrämmande exempel hämtat ur verkligheten

Janne och Eva levde tillsammans som sambor i 30 år, och deras gemensamma barn samt Jannes son, Emil, från ett tidigare förhållande, upplevde ett varmt och stabilt syskonförhållande. När Janne plötsligt gick bort så förändrades allt. Plötsligt så ställde Emil krav om att Eva genast skulle sälja bostaden för att ge honom arvet efter Janne. Eftersom sambor inte ärver varandra så hade Emil rätt att omedelbart kräva ut sitt arv. Om Eva och Janne skrivit ett inbördes testamente så hade Emil bara haft rätten till 50% av det samlade arvet och Eva hade kunnat bo kvar i bostaden.

Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver som sambor såsom exempelvis inbördes testamente mellan sambor, samboavtal, bodelningsavtal mellan sambor mm. Alla dokument är upprättade av jurister och garanterat juridiskt korrekta.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan sambor som ger er sex olika lösningar att välja mellan!

Arvsrätt särkullbarn

Kategori: Arv

Arvsrätt särkullbarnArvsrätt särkullbarn

Arvsrätt särkullbarn – Barn som inte är gemensamma kallas i juridiken för särkullbarn. Arvsrätten för särkullbarn är mer omfattande än vad som är fallet med gemensamma barn eftersom särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt efter förälderns bortgång. Medan gemensamma barn måste vänta med sitt arv tills den efterlevande maken avlidit så är alltså detta inte fallet för särkullbarn.

Inbördes testamente mellan makar

Lösningen på denna situation är att makarna upprättar ett inbördes testamente genom vilket de minskar särkullbarnets arv. Detta är speciellt viktigt om makarna äger en bostad och de vill ge den efterlevande maken möjlighet att bo kvar i bostaden.

På juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente mellan makar som är upprättat med just denna situation i åtanke!